Sam's Gym

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Sam’s Gym
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst/ lidmaatschap aangaat met Sam’s Gym voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten, traject van voedingsbegeleiding of het ondergaan van een massage.
Voor organisaties en bedrijven die Sam’s Gym inhuren voor het geven van clinics, workshops en groepslessen.
Activiteit(en): Personal Training, Zumba® voor volwassenen en kinderen van 5 jaar Bootcamp, Kickboksen voor volwassen en kinderen vanaf 5 jaar, Fightcamp, Circuittraining, Full body workout en andere voorkomende sportlessen, (sportvoedings)advies,  (sport)massage
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en  Sam’s Gym schriftelijk overeenkomen dat Sam’s Gym activiteiten die de deelnemer met Sam’s Gym heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Ieder gebruik van de diensten van Sam’s Gym  geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Sam’s Gym te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan Sam’s Gym door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Sam’s Gym meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Sam’s Gym bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Sam’s Gym als ook de deelnemer. Een trainingssessie met onze Personal Trainer vindt minimaal een keer per week plaats.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op  Sam’s Gym rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Sam’s Gym bepaald.  Sam’s Gym voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen Sam’s Gym niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Voor opdrachten buiten Harderwijk wordt er een kilometervergoeding van €0,25 excl btw per gereden kilometer gerekend.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Sam’s Gym aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Sam’s Gym kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Sam’s Gym  is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Sam’s Gym niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sam’s Gym georganiseerde activiteiten Sam’s Gym is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Sam’s Gym wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Sam’s Gym aanbiedt.
De deelnemer is jegens Sam’s Gym aansprakelijk wanneer Sam’s Gym op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Sam’s Gym  te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

Sam’s Gym is gerechtigd het lidmaatschap per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Het lidmaatschap wordt per direct beëindigd wanneer de deelnemer wangedrag vertoond. De toegang tot de gym wordt ontzegd en er wordt 1 kalendermaand opzegtermijn gehanteerd. Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Harderwijk. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Sam’s Gym. Je kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. Het lidmaatschap is persoonlijk en loopt van maand tot maand. Sam’s Gym hanteert 1 kalendermaand opzegtermijn.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Sam’s Gym meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is  Sam’s Gym gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sam’s Gym te voldoen. Indien Sam’s Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Sam’s Gym zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is  Sam’s Gym gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Sam’s Gym. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens aan het einde van de maand worden opgezegd.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.  Sam’s Gym is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze trainer of bij onvoldoende belangstelling van een training behoudt  Sam’s Gym  het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sam’s Gym aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Sam’s Gym dankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Sam’s Gym is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om je goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van jouw nodig.  Sam’s Gym is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van  Sam’s Gym gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Sam’s Gym houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Sam’s Gym te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Sam’s Gym. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Sam’s Gym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Sam’s Gym die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Harderwijk.
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Sam’s Gym is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sam’s Gym voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sam’s Gym. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sam’s Gym.
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Sam’s Gym zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sam’s Gym ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Sam’s Gym zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Sam’s Gym. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sam’s Gym onder valt. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16. Doping

Sam’s Gym distantieert zich volledig van het gebruik van enige vorm van doping. Bij vermoeden van dopinggebruik zal de toegang tot de sportschool worden ontzegd.